• header

Huishoudelijk Reglement

Statuten

 

en

 

Huishoudelijk Reglement

 

van

 

Watersportvereniging

 

Midden Betuwe

 

 

 

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Midden Betuwe.

 2. Zij is gevestigd te Maurik.

 

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft tot doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het tot stand brengen en in stand houden van de nodige accommodatie;

 2. het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;

 3. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten en het houden van cursussen en lezingen;

 4. het behartigen van de watersportbelangen ten opzichte van de overheid en andere instanties;

 5. het samenwerken met andere verenigingen met een soortgelijk doel;

 6. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is opgericht op zeventien februari negentienhonderd negen en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

Leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers

Artikel 4

 1. De vereniging kent naast gewone leden ook jeugdleden en begunstigers.

 2. Gewoon lid is degene die zestien jaar of ouder is en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

 3. Jeugdlid is degene die de leeftijd van acht jaar heeft bereikt, jonger is dan zestien jaar en als jeugdlid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

 4. Erelid is degene die door de algemene ledenvergadering met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

 5. Begunstiger is degene die de vereniging steunt met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door het bestuur.

 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aangeslotenen zijn opgenomen.

 

Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en jeugdleden, de ballotagecommissie -indien de algemene ledenvergadering deze heeft ingesteld- gehoord.

 2. Bij niet-toelating als lid of jeugdlid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Verplichtingen van de leden

Artikel 6

 1. De leden en jeugdleden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;

 2. de overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit, na te leven;

 3. de belangen van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen, althans niet te schaden.

 1. Naast de in deze statuten vermelde verplichtingen kan de vereniging slechts verplichtingen aan leden en jeugdleden opleggen krachtens besluit van de algemene vergadering, onverminderd het in artikel 21 bepaalde.

 

Schorsing

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd een lid of jeugdlid tijdelijk te schorsen in geval het lid of jeugdlid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Gedurende de periode dat een lid of jeugdlid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het bestuur stelt het lid of jeugdlid schriftelijk in kennis van de schorsing.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden, behoudens overgang krachtens erfrecht op de echtgenoot en/of kinderen van de overledene;

 2. door opzegging door het lid;

 3. door opzegging namens de vereniging;

 4. door ontzetting.

 1. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen.

 2. Opzegging namens de verenging kan geschieden door het bestuur tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste april niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap inhouden, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van redenen.

 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd in beroep te gaan bij de commissie van beroep, welke door een algemene vergadering wordt benoemd, binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 5. In dit artikel wordt onder lidmaatschap mede het jeugdlidmaatschap begrepen.

 

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit entreegelden, uit contributies van leden en jeugdleden, uit liggelden, uit bijdragen van begunstigers, uit verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit andere toevallige baten.

 2. Ieder lid en ieder jeugdlid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Voor verschillende categorieën leden kunnen contributiebedragen worden vastgesteld.

 3. De algemene vergadering kan besluiten dat bij toetreding tot de vereniging een door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.

 4. De algemene vergadering stelt de hoogte van het liggeld vast. Het liggeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Energie- en waterverbruik worden afzonderlijk verrekend.

 

Bestuur

Artikel 10

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste vijf leden, die door en uit de algemene vergadering worden gekozen voor een tijdsduur van drie jaar.

De voorzitter wordt in functie gekozen; de taken van de overige bestuursleden, waaronder in elk geval die van secretaris en penningmeester, worden door het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden treden in de jaarlijkse algemene vergadering na drie jaar zittingstijd af en zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. Voorzitter en secretaris mogen nimmer gelijktijdig aftreden. In bijzondere gevallen wordt de zittingsduur van een van beiden met een jaar verlengd.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin voorziening in de openplaats(en) aan de orde komt.

 2. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

 3. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn tezamen, ofwel het bestuur is, bevoegd de vereniging in en buiten de rechten te vertegenwoordigen. Bestuursleden kunnen zich hierbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het besluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

 

 

Algemene ledenvergadering

Artikel 12

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

 

Artikel 13

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, zo dikwijls als het bestuur dat gewenst oordeelt of tenminste tien leden zulks schriftelijk verzoeken. Na ontvangst van zodanig is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen. Indien het bestuur aan dit verzoek geen of niet tijdig gevolg geeft kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan conform het in dit artikel bepaalde.

 2. De bijeenroeping geschiedt door aan alle leden een schriftelijke mededeling te zenden.

 

Artikel 14

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder een stem.

 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

 3. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste twintig leden aanwezig zijn.

 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan, geldig uitgebrachte stemmen; niet als geldig uitgebracht worden aangemerkt blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.

 

Artikel 15

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde, worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwe4zige leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden, vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 17

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 

Artikel 18

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

 1. Behoudens het in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.

 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden, vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn van oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 5. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan die personen die alsdan lid of jeugdlid van de vereniging zijn en aan al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.

 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij het huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer van de bezittingen van de vereniging en alle verder voorkomende onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

Slotbepaling

Artikel 21

 1. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club.

 2. In alle gevallen waarin noch deze statuten of het huishoudelijk reglement noch de wet voorzien beslist het bestuur.

 

 

 

Huishoudelijk reglement

 

 

1. Lidmaatschap

1.01 a. Degene die als lid wenst te worden toegelaten ontvangt een inschrijfformulier.

 1. Hierna wordt het aspirant-lid uitgenodigd voor een gesprek met de ballotagecommissie, waarbij regels en voorwaarden worden bekend gemaakt.

 2. De ballotagecommissie brengt binnen 2 weken advies uit aan het bestuur.

 3. Bij toelating ontvangt de penningmeester het inschrijfformulier ter afwikkeling van de financiële procedure. Het aspirant-lid krijgt van de ballotagecommissie beticht van toelating of afwijzing.

 4. In de ballotagecommissie hebben 3 leden zitting. Eén bestuurslid is contactpersoon tussen bestuur en ballotagecommissie. De leden van de ballotagecommissie worden aangesteld (dan wel ontslagen) door de algemene ledenvergadering.

 

  1. Aanmelden tot lid is het gehele jaar mogelijk. Het toegelaten lid verbindt zich echter voor het bepaalde in 1.03 van dit huishoudelijk reglement.

 

  1. Opzegging van het lidmaatschap c.q. de ligplaats moet schriftelijk geschieden. Het lidmaatschap c.q. de ligplaats kan niet worden opgezegd dan per 31 december, zijnde het einde van het verenigingsjaar, terwijl de opzegging door de secretaris moet zijn ontvangen voor 15 november van het lopende verenigingsjaar. De opzegging na

15 november ontvangen, wordt beschouwd als te zijn gedaan per 31 december van het volgende jaar. Het bestuur heeft de bevoegdheid in bijzondere gevallen een hiervan afwijkende beslissing te nemen.

 

1.04 a. Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden, doch niet de geldelijke

verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden.

 1. Jeugdleden hebben toegang tot de vergaderingen en bijeenkomsten, maar hebben geen stemrecht.

 2. Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering doch hebben geen stemrecht.

 3. Leden, die geen ligplaats in de haven van Watersportvereniging Midden Betuwe huren, hebben geen stemrecht over zaken die de accommodatie betreffen.

 

  1. Royement vindt plaats op grond van artikel 7 en 8 van de statuten.

 

1.06 Ieder lid verplicht zich gedurende het verenigingsjaar een nader te bepalen aantal uren in het algemeen belang van de vereniging dienstbaar te zijn.

 

1.07 Ieder die ophoudt lid van de vereniging te zijn, verliest alle rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden.

2. Dagelijks bestuur en ledenvergadering

  1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk de goedkeuring van het bestuur moet worden verkregen in bestuursvergadering.

 

  1. De voorzitter is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. De voorzitter en de secretaris tekenen alle officiële correspondentie.

 

  1. De secretaris verzorgt de notulen van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij schrijft na overleg met het bestuur de vergaderingen uit, verzendt de mededelingen aan de leden, voert de briefwisseling en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij doet mededeling van de ingekomen stukken aan de bestuursvergadering. Hij brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij verricht voorts alle werkzaamheden, welke tot het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn.

 

  1. De penningmeester is belast met het financiële beheer en het voeren van de financiële administratie. Hij deponeert de gelden van de vereniging bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling. Hij draagt zorg voor tijdige inning van de contributies en overige vorderingen van de vereniging. Hij is tevens belast met de afwikkeling van de financiële verplichtingen van de vereniging. Voor onvoorziene betalingen groter dan € 250 is tevens de instemming nodig van de leden van het dagelijks bestuur. In overleg met het bestuur stelt hij jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar een financieel overzicht samen en legt dit met alle daarbij behorende bescheiden over aan de kascommissie ter controle. Van alle uitgaven dienen betaalbewijzen aanwezig te zijn. Deze kascommissie brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Indien de leden van de kascommissie niet tot overeenstemming kunnen komen, fungeert de voorzitter als derde persoon van de commissie. De leden van het dagelijks bestuur en de leden van de kascommissie mogen gedurende het hele jaar de financiële administratie inzien. De penningmeester verantwoordt in een jaaroverzicht de waarde van het materieel en eigendommen van de vereniging De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over het financiële beheer tijdens het afgelopen verenigingsjaar en over de algemene financiële positie van de vereniging. Tevens stelt hij in overleg met het bestuur een begroting samen voor het nieuwe verenigingsjaar, welke ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

 

2.04a Alle door het bestuur aangestelde commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het zittende bestuur.

 

  1. De vergaderingen van het bestuur of het dagelijks bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen als hij dit nodig acht of als drie leden van het bestuur dat wensen.

De agenda van de bestuursvergaderingen moet omvatten: de notulen van de vorige vergadering, ingekomen stukken, de punten die door de voorzitter of door andere bestuursleden worden gewenst en de rondvraag. Het nemen van besluiten kan alleen geschieden bij tegenwoordigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden en bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 

  1. Voorstellen tot wijziging van de statuten of reglementen moeten tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. Is zulks niet het geval, dan wordt behandeling verschoven naar de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een en ander conform de statuten.

 

  1. De agenda van de algemene ledenvergadering dient de volgende punten te bevatten: opening, notulen, ingekomen stukken, jaarverslag van de secretaris en de penningmeester, verslag kascommissie, vaststellen begroting, bestuursverkiezing, benoeming kascommissie, vaststellen contributies, entreegelden, haven- en stallingsgelden, tarieven elektra, rondvraag en sluiting.

 

  1. Op alle vergaderingen moet een presentielijst worden getekend. Zij die dit nalaten worden geacht afwezig te zijn.

 

  1. Bestuursleden treden statutair af na drie jaar zittingstijd en geven zelf aan of ze herkiesbaar zijn. Voordracht van nieuwe leden voor het bestuur dienen tot vier dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, mits ter ondersteuning is getekend door tenminste tien stemgerechtigde leden.

 

 1. Stemming

  1. Elk stemgerechtigd lid kan slechts één stem uitbrengen. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één der stemgerechtigde leden daartoe gesteund door 1/5 deel van de vergadering schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt steeds met gesloten briefjes gestemd. Zij moeten bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden gekozen. Is zulks niet het geval, dan volgt een tweede vrije stemming. Indien een derde stemming vereist is, wordt er gestemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Bij staking van de stemmen beslist ter vergadering het lot. Het nemen van besluiten geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van die besluiten waarvoor in de statuten en in dit reglement een andere verhouding is aangegeven. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering. Als in die vergadering opnieuw de stemmen staken beslist het lot.

 

4. Geldmiddelen

4.01 a. De contributies, entreegelden etc. worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de

ledenvergadering.

 1. De door de penningmeester uitgebrachte rekeningen voor contributie en liggeld en eventuele andere heffingen moeten ieder jaar voor 1 februari zijn betaald.

 2. Restitutie van betalingen aan de vereniging is niet mogelijk. Kortere of langere afwezigheid van de boot kan geen aanleiding zijn tot vermindering van het liggeld.

 3. Nieuwe leden voldoen de verschuldigde contributie en eventuele entreegelden uiterlijk 14 dagen na datum van het uitbrengen van de rekening.

 4. 1) Bij achterstand in de financiële verplichtingen aan de vereniging, ontvangt men

een aanmaning met ingebrekestelling, alsmede een verhoging van € 45 voor administratiekosten.

 1. Na verloop van de termijn genoemd in de ingebrekestelling, is men aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot de invordering van de verschuldigde som en de verwijdering van de boot.

 2. Het wanbetalend lid kan door een bestuursbesluit worden geroyeerd, waarbij tevens zijn ligplaats kan worden ingenomen.

 3. Indien niet binnen 14 dagen na het in sub.3 genoemde besluit de boot door het wanbetalend lid is verwijderd, moet hij een dwangsom van € 11,50 per dag aan de vereniging betalen voor iedere dag die hij in gebreke blijft.

 4. Na verloop van de termijn van 14 dagen, genoemd in sub.4, zal door het bestuur zo spoedig mogelijk tegen het wanbetalend lid tot rechtsmaatregelen worden overgegaan.

 1. Donateurs van de vereniging betalen een jaarlijkse bijdrage van 2/3 van het lidmaatschapsgeld.

 2. De hoogte van de entreegelden (thans € 455) wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

 3. De borgstelling voor certificaatsleutels van het toegangshek van het Eiland van Maurik bedraagt € 23, voor een tweede sleutel € 34. Bij inlevering van deze op naam gestelde sleutels wordt restitutie gegeven.

 

5. Beheer van het materieel

  1. Het beheer en toezicht op het materieel en eigendommen van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur kan desgewenst een technische commissie met deze taak belasten dan wel de havenmeester. Deze commissie cq. de havenmeester is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Van het materieel en eigendommen van de vereniging moet door de penningmeester een administratie worden bijgehouden en dient te bevatten een duidelijke omschrijving, hoeveelheden en waarde.

 

  1. Het beheer van het clubgebouw en de daarin aanwezige goederen wordt toevertrouwd aan een clubhuiscommissie, bestaande uit tenminste drie personen. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

6. Wachtlijst

6.01 a. Aspirant-leden voorkomende op de wachtlijst moeten bezitter zijn van een boot,

waarvoor ligplaats verlangd wordt.

 1. De ballotagecommissie houdt een wachtlijst bij en geeft deze tevens door aan de penningmeester.

 2. Bij toelating door de ballotagecommissie is de datum van betaling van de contributie, liggeld en entreegeld etc. aan de penningmeester beslissend voor de aanvangsdatum van het lidmaatschap.

 3. De wachtlijst kan niet groter zijn dan 30 personen.

 

 1. Ligplaatsen

7.01 a. De ligplaats en steiger en alle daaraan bevestigde essentiële delen zijn en blijven

onder alle omstandigheden het onvervreemdbaar eigendom van de vereniging.

 1. Het is de leden verboden, verbouwingen, aanvullingen, aankledingen etc. aan het steiger aan te brengen.

 2. Boten dienen zorgvuldig en deugdelijk te zijn afgemeerd met daartoe geschikte lijnen. Uitstekende delen van de boot zoals preekstoel of boegspriet mogen zich niet boven de loopsteiger bevinden. Bij storm, hoog water en andere moeilijke omstandigheden dient de eigenaar zelf toezicht te houden op zijn boot.

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk afgemeerde boten of door het losraken van de steiger etc.

 1. Het bestuur is gerechtigd een lid een andere ligplaats toe te wijzen als daarvoor

dwingende redenen zijn.

 1. De kosten van schade aan de steigers toegebracht door leden zullen door de

vereniging op deze leden worden verhaald.

 1. Het innemen van een andere dan door of namens het bestuur aangewezen ligplaats

is niet toegestaan en kan bij volharding royement tot gevolg hebben.

 1. Bij afwezigheid van de boot van tenminste 7 aaneengesloten dagen moet hiervan bericht worden gegeven aan de havenmeester. Bij afwezigheid van de boot mag de havenmeester namens het bestuur over de ligplaats beschikken.

 2. Eigenaren van boten dienen het steigergedeelte waaraan hun boot is afgemeerd schoon te houden.

 3. Leden met een ligplaats elders, mogen een boot welke hun eigendom is, in overleg met de havenmeester aan een steiger afmeren.

Hiervoor gelden de volgende regels:

1) vrij liggen tot totaal 5 dagen of nachten per jaar.

 1. hierna treedt een tarief in werking van € 0,70 per meter lengte per dag of per nacht.

 2. in het winterseizoen (15 oktober t/m 15 april) is dit tarief € 20 per meter lengte.

 1. In principe worden geen passanten geaccepteerd. Introducés van leden kunnen maximaal 5 dagen of nachten ligplaats nemen. Ingeval van ligplaatsgebrek dient de gastheer of gastvrouw de boot van zijn of haar introducé langszij te nemen. Leden blijven verantwoordelijk voor de gedragingen van hun introducés.

 2. Bij verkoop van de boot is de ligplaats nooit overdraagbaar.

 3. Bij aankoop van een andere boot kan nooit aanspraak gemaakt worden op een tweede ligplaats.

 4. Boten langer dan 16 meter worden niet toegelaten.

 5. Bij royement vervalt het recht op een ligplaats.

 

 1. Milieu

8.01 a. Het is aan de leden niet toegestaan afval overboord te werpen of achter te laten op de

steigers en/of het haventerrein. Alle afval dient meegenomen te worden naar huis. Degene die vuil stort op het terrein kan door het bestuur als lid worden geroyeerd.

b. Het is niet toegestaan olie en/of oliehoudend bilgewater en/of chemicaliën in het

water of op het haventerrein te lozen. Bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur altijd aangifte gedaan bij de politie.

c. Bij werkzaamheden aan de boten, zoals schuren en verfkrabben, dient zoveel

mogelijk voorkomen te worden, dat verfresten etc. terecht komen in het water of op het haventerrein.

d. Binnen de havenkom is gebruik van een toilet met afvoer op het buitenwater niet

toegestaan. Indien men niet beschikt over een vuilwatertank of een chemisch toilet dient men gebruik te maken van de toiletten van het clubhuis.

e. Het is leden verboden boten en/of trailers of andere goederen op het haventerrein

op te slaan.

f. Leden/ligplaatsnemers moeten ervan doordrongen zijn dat onze verenigingshaven

door zijn vorm en ligging gevoelig is voor vervuiling.

 

 1. Clubhuis

9.01 a. Gedurende het verenigingsjaar is het clubhuis geopend volgens de door de

clubhuiscommissie vastgestelde uren. De bardienst wordt volgens rooster uitgevoerd door leden of donateurs of huisgenoten daarvan, welke zich daartoe beschikbaar stellen, zulks ter beoordeling van de clubhuiscommissie.

 1. Bezoekers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de dienstdoende barmedewerker.

 2. Openstelling op afwijkende tijden is ter competentie van de clubhuiscommissie.

 3. De clubhuiscommissie kan de openingstijden naar haar inzicht wijzigen.

 4. De clubhuiscommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Tenminste

1 x per jaar dient het financiële verslag te worden overlegd aan de penningmeester.

f. Voor het doen van onvoorziene uitgaven boven € 230 is overleg met de

penningmeester van het bestuur noodzakelijk.

 1. Aan liquide middelen mag in totaal (kas, bank, giro) € 2275 aanwezig zijn.

Het meerbedrag wordt overgemaakt aan de verenigingskas.

 

 1. Algemeen

10.01 a. Ieder lid is verplicht te zorgen dat zijn boot in een behoorlijke staat van onderhoud

verkeert, zowel in technisch opzicht (veiligheid) als in esthetisch opzicht. Bij ernstig ingebreke blijven kan het bestuur passende maatregelen nemen onder opgave van redenen.

b. Bij het verblijf op boten en/of steigers dient men ervoor te waken geen overlast te

bezorgen aan medeleden in vorm van geluid, stank etc.

c. Slijpen en lassen aan boten is slechts toegestaan op een door de havenmeester of het

bestuurslid belast met technische zaken daartoe aangewezen plaats.

d. Wateraansluitingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het innemen van drinkwater. Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken voor het wassen van boten etc. De waterleiding op de steigers wordt per 1 november afgesloten en afgetapt ter voorkoming van schade bij vorst. De aansluiting zal op 1 april plaatsvinden.

 1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via de meterkasten op de steiger, welke eigendom zijn van de vereniging. Het vastrechtbedrag en de energieprijs worden op de jaarvergadering vastgesteld en worden geïnd door de penningmeester.

 2. Het is aan de leden niet toegestaan extra toegangssleutels van de haven ter beschikking te stellen aan derden zonder overleg met één van de bestuursleden.

 3. Een volgboot is een bootje dat niet langer is dan 3,5 meter. Een volgboot mag nimmer een ligplaats innemen.

 4. Iedere booteigenaar die een ligplaats heeft in onze haven is verplicht voor zijn boot een WA-verzekering af te sluiten. De polis waaruit blijkt dat bovenstaande WA-verzekering is afgesloten en nog steeds van kracht is, dient op eerste verzoek van het bestuur behoorlijk aan hen ter inzage te worden afgegeven. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan vervalt het recht op een ligplaats.

 5. Het bestuur is gerechtigd leden, donateurs en/of hun introducés die artikelen uit het huishoudelijk reglement overtreden, de toegang tot de haven en haventerrein voor korte of langere termijn of definitief te ontzeggen.

 

Ieder lid en donateur wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en hiernaar te handelen.

Dit huishoudelijk reglement is door de leden goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 20 maart 1998.

Statuten

 

en

 

Huishoudelijk Reglement

 

van

 

Watersportvereniging

 

Midden Betuwe

 

 

januari 2003

 

 

 

Nieuws

 • WSV Midden-betuwe 40 jaar!

  Dit jaar bestaat WSV Midden-Betuwe 40 jaar! Onze vereniging is opgericht op 1...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Het clubhuis

  Het clubhuis

  Het kloppend hart van onze vereniging is het prachtige drijvende clubhuis. Door de leden zelf afgebouwd in 2007 en trots...

  Lees meer
 • Evenementen

  Evenementen

  Ons evenemententeam organiseert een aantal vaste evenementen per jaar zoals een paasbrunch, openingstocht, gondelvaart...

  Lees meer
 • Koor de Windjammers

  Koor de Windjammers

  De Windjammers is het koor van WSV Midden Betuwe

  Lees meer
 • Haven

  Haven

  de Haven van WSV Midden Betuwe

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.