• header

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Midden Betuwe.

 2. Zij is gevestigd te Maurik.

 

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft tot doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het tot stand brengen en in stand houden van de nodige accommodatie;

 2. het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;

 3. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten en het houden van cursussen en lezingen;

 4. het behartigen van de watersportbelangen ten opzichte van de overheid en andere instanties;

 5. het samenwerken met andere verenigingen met een soortgelijk doel;

 6. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is opgericht op zeventien februari negentienhonderd negen en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

Leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers

Artikel 4

 1. De vereniging kent naast gewone leden ook jeugdleden en begunstigers.

 2. Gewoon lid is degene die zestien jaar of ouder is en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

 3. Jeugdlid is degene die de leeftijd van acht jaar heeft bereikt, jonger is dan zestien jaar en als jeugdlid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

 4. Erelid is degene die door de algemene ledenvergadering met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

 5. Begunstiger is degene die de vereniging steunt met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door het bestuur.

 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aangeslotenen zijn opgenomen.

 

Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en jeugdleden, de ballotagecommissie -indien de algemene ledenvergadering deze heeft ingesteld- gehoord.

 2. Bij niet-toelating als lid of jeugdlid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Verplichtingen van de leden

Artikel 6

 1. De leden en jeugdleden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;

 2. de overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit, na te leven;

 3. de belangen van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen, althans niet te schaden.

 1. Naast de in deze statuten vermelde verplichtingen kan de vereniging slechts verplichtingen aan leden en jeugdleden opleggen krachtens besluit van de algemene vergadering, onverminderd het in artikel 21 bepaalde.

 

Schorsing

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd een lid of jeugdlid tijdelijk te schorsen in geval het lid of jeugdlid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Gedurende de periode dat een lid of jeugdlid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het bestuur stelt het lid of jeugdlid schriftelijk in kennis van de schorsing.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden, behoudens overgang krachtens erfrecht op de echtgenoot en/of kinderen van de overledene;

 2. door opzegging door het lid;

 3. door opzegging namens de vereniging;

 4. door ontzetting.

 1. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen.

 2. Opzegging namens de verenging kan geschieden door het bestuur tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste april niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap inhouden, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van redenen.

 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd in beroep te gaan bij de commissie van beroep, welke door een algemene vergadering wordt benoemd, binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 5. In dit artikel wordt onder lidmaatschap mede het jeugdlidmaatschap begrepen.

 

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit entreegelden, uit contributies van leden en jeugdleden, uit liggelden, uit bijdragen van begunstigers, uit verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit andere toevallige baten.

 2. Ieder lid en ieder jeugdlid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Voor verschillende categorieën leden kunnen contributiebedragen worden vastgesteld.

 3. De algemene vergadering kan besluiten dat bij toetreding tot de vereniging een door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.

 4. De algemene vergadering stelt de hoogte van het liggeld vast. Het liggeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Energie- en waterverbruik worden afzonderlijk verrekend.

 

Bestuur

Artikel 10

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste vijf leden, die door en uit de algemene vergadering worden gekozen voor een tijdsduur van drie jaar.

De voorzitter wordt in functie gekozen; de taken van de overige bestuursleden, waaronder in elk geval die van secretaris en penningmeester, worden door het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden treden in de jaarlijkse algemene vergadering na drie jaar zittingstijd af en zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. Voorzitter en secretaris mogen nimmer gelijktijdig aftreden. In bijzondere gevallen wordt de zittingsduur van een van beiden met een jaar verlengd.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin voorziening in de openplaats(en) aan de orde komt.

 2. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

 3. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn tezamen, ofwel het bestuur is, bevoegd de vereniging in en buiten de rechten te vertegenwoordigen. Bestuursleden kunnen zich hierbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het besluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

 

 

Algemene ledenvergadering

Artikel 12

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

 

Artikel 13

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, zo dikwijls als het bestuur dat gewenst oordeelt of tenminste tien leden zulks schriftelijk verzoeken. Na ontvangst van zodanig is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen. Indien het bestuur aan dit verzoek geen of niet tijdig gevolg geeft kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan conform het in dit artikel bepaalde.

 2. De bijeenroeping geschiedt door aan alle leden een schriftelijke mededeling te zenden.

 

Artikel 14

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder een stem.

 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

 3. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste twintig leden aanwezig zijn.

 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan, geldig uitgebrachte stemmen; niet als geldig uitgebracht worden aangemerkt blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.

 

Artikel 15

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde, worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwe4zige leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden, vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 17

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 

Artikel 18

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

 1. Behoudens het in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.

 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden, vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn van oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 5. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan die personen die alsdan lid of jeugdlid van de vereniging zijn en aan al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.

 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij het huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer van de bezittingen van de vereniging en alle verder voorkomende onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

Slotbepaling

Artikel 21

 1. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club.

 2. In alle gevallen waarin noch deze statuten of het huishoudelijk reglement noch de wet voorzien beslist het bestuur.

  Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.