• header

Huishoudelijk Reglement

1. Lidmaatschap

1.01 a. Degene die als lid wenst te worden toegelaten ontvangt een inschrijfformulier.

 1. Hierna wordt het aspirant-lid uitgenodigd voor een gesprek met de ballotagecommissie, waarbij regels en voorwaarden worden bekend gemaakt.

 2. De ballotagecommissie brengt binnen 2 weken advies uit aan het bestuur.

 3. Bij toelating ontvangt de penningmeester het inschrijfformulier ter afwikkeling van de financiële procedure. Het aspirant-lid krijgt van de ballotagecommissie beticht van toelating of afwijzing.

 4. In de ballotagecommissie hebben 3 leden zitting. Eén bestuurslid is contactpersoon tussen bestuur en ballotagecommissie. De leden van de ballotagecommissie worden aangesteld (dan wel ontslagen) door de algemene ledenvergadering.

 

  1. Aanmelden tot lid is het gehele jaar mogelijk. Het toegelaten lid verbindt zich echter voor het bepaalde in 1.03 van dit huishoudelijk reglement.

 

  1. Opzegging van het lidmaatschap c.q. de ligplaats moet schriftelijk geschieden. Het lidmaatschap c.q. de ligplaats kan niet worden opgezegd dan per 31 december, zijnde het einde van het verenigingsjaar, terwijl de opzegging door de secretaris moet zijn ontvangen voor 15 november van het lopende verenigingsjaar. De opzegging na

15 november ontvangen, wordt beschouwd als te zijn gedaan per 31 december van het volgende jaar. Het bestuur heeft de bevoegdheid in bijzondere gevallen een hiervan afwijkende beslissing te nemen.

 

1.04 a. Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden, doch niet de geldelijke

verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden.

 1. Jeugdleden hebben toegang tot de vergaderingen en bijeenkomsten, maar hebben geen stemrecht.

 2. Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering doch hebben geen stemrecht.

 3. Leden, die geen ligplaats in de haven van Watersportvereniging Midden Betuwe huren, hebben geen stemrecht over zaken die de accommodatie betreffen.

 

  1. Royement vindt plaats op grond van artikel 7 en 8 van de statuten.

 

1.06 Ieder lid verplicht zich gedurende het verenigingsjaar een nader te bepalen aantal uren in het algemeen belang van de vereniging dienstbaar te zijn.

 

1.07 Ieder die ophoudt lid van de vereniging te zijn, verliest alle rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden.

2. Dagelijks bestuur en ledenvergadering

  1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk de goedkeuring van het bestuur moet worden verkregen in bestuursvergadering.

 

  1. De voorzitter is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. De voorzitter en de secretaris tekenen alle officiële correspondentie.

 

  1. De secretaris verzorgt de notulen van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij schrijft na overleg met het bestuur de vergaderingen uit, verzendt de mededelingen aan de leden, voert de briefwisseling en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij doet mededeling van de ingekomen stukken aan de bestuursvergadering. Hij brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij verricht voorts alle werkzaamheden, welke tot het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn.

 

  1. De penningmeester is belast met het financiële beheer en het voeren van de financiële administratie. Hij deponeert de gelden van de vereniging bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling. Hij draagt zorg voor tijdige inning van de contributies en overige vorderingen van de vereniging. Hij is tevens belast met de afwikkeling van de financiële verplichtingen van de vereniging. Voor onvoorziene betalingen groter dan € 250 is tevens de instemming nodig van de leden van het dagelijks bestuur. In overleg met het bestuur stelt hij jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar een financieel overzicht samen en legt dit met alle daarbij behorende bescheiden over aan de kascommissie ter controle. Van alle uitgaven dienen betaalbewijzen aanwezig te zijn. Deze kascommissie brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Indien de leden van de kascommissie niet tot overeenstemming kunnen komen, fungeert de voorzitter als derde persoon van de commissie. De leden van het dagelijks bestuur en de leden van de kascommissie mogen gedurende het hele jaar de financiële administratie inzien. De penningmeester verantwoordt in een jaaroverzicht de waarde van het materieel en eigendommen van de vereniging De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over het financiële beheer tijdens het afgelopen verenigingsjaar en over de algemene financiële positie van de vereniging. Tevens stelt hij in overleg met het bestuur een begroting samen voor het nieuwe verenigingsjaar, welke ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

 

2.04a Alle door het bestuur aangestelde commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het zittende bestuur.

 

  1. De vergaderingen van het bestuur of het dagelijks bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen als hij dit nodig acht of als drie leden van het bestuur dat wensen.

De agenda van de bestuursvergaderingen moet omvatten: de notulen van de vorige vergadering, ingekomen stukken, de punten die door de voorzitter of door andere bestuursleden worden gewenst en de rondvraag. Het nemen van besluiten kan alleen geschieden bij tegenwoordigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden en bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 

  1. Voorstellen tot wijziging van de statuten of reglementen moeten tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. Is zulks niet het geval, dan wordt behandeling verschoven naar de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een en ander conform de statuten.

 

  1. De agenda van de algemene ledenvergadering dient de volgende punten te bevatten: opening, notulen, ingekomen stukken, jaarverslag van de secretaris en de penningmeester, verslag kascommissie, vaststellen begroting, bestuursverkiezing, benoeming kascommissie, vaststellen contributies, entreegelden, haven- en stallingsgelden, tarieven elektra, rondvraag en sluiting.

 

  1. Op alle vergaderingen moet een presentielijst worden getekend. Zij die dit nalaten worden geacht afwezig te zijn.

 

  1. Bestuursleden treden statutair af na drie jaar zittingstijd en geven zelf aan of ze herkiesbaar zijn. Voordracht van nieuwe leden voor het bestuur dienen tot vier dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat, mits ter ondersteuning is getekend door tenminste tien stemgerechtigde leden.

 

 1. Stemming

  1. Elk stemgerechtigd lid kan slechts één stem uitbrengen. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één der stemgerechtigde leden daartoe gesteund door 1/5 deel van de vergadering schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt steeds met gesloten briefjes gestemd. Zij moeten bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden gekozen. Is zulks niet het geval, dan volgt een tweede vrije stemming. Indien een derde stemming vereist is, wordt er gestemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Bij staking van de stemmen beslist ter vergadering het lot. Het nemen van besluiten geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van die besluiten waarvoor in de statuten en in dit reglement een andere verhouding is aangegeven. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering. Als in die vergadering opnieuw de stemmen staken beslist het lot.

 

4. Geldmiddelen

4.01 a. De contributies, entreegelden etc. worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de

ledenvergadering.

 1. De door de penningmeester uitgebrachte rekeningen voor contributie en liggeld en eventuele andere heffingen moeten ieder jaar voor 1 februari zijn betaald.

 2. Restitutie van betalingen aan de vereniging is niet mogelijk. Kortere of langere afwezigheid van de boot kan geen aanleiding zijn tot vermindering van het liggeld.

 3. Nieuwe leden voldoen de verschuldigde contributie en eventuele entreegelden uiterlijk 14 dagen na datum van het uitbrengen van de rekening.

 4. 1) Bij achterstand in de financiële verplichtingen aan de vereniging, ontvangt men

een aanmaning met ingebrekestelling, alsmede een verhoging van € 45 voor administratiekosten.

 1. Na verloop van de termijn genoemd in de ingebrekestelling, is men aansprakelijk voor alle kosten met betrekking tot de invordering van de verschuldigde som en de verwijdering van de boot.

 2. Het wanbetalend lid kan door een bestuursbesluit worden geroyeerd, waarbij tevens zijn ligplaats kan worden ingenomen.

 3. Indien niet binnen 14 dagen na het in sub.3 genoemde besluit de boot door het wanbetalend lid is verwijderd, moet hij een dwangsom van € 11,50 per dag aan de vereniging betalen voor iedere dag die hij in gebreke blijft.

 4. Na verloop van de termijn van 14 dagen, genoemd in sub.4, zal door het bestuur zo spoedig mogelijk tegen het wanbetalend lid tot rechtsmaatregelen worden overgegaan.

 1. Donateurs van de vereniging betalen een jaarlijkse bijdrage van 2/3 van het lidmaatschapsgeld.

 2. De hoogte van de entreegelden (thans € 455) wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

 3. De borgstelling voor certificaatsleutels van het toegangshek van het Eiland van Maurik bedraagt € 23, voor een tweede sleutel € 34. Bij inlevering van deze op naam gestelde sleutels wordt restitutie gegeven.

 

5. Beheer van het materieel

  1. Het beheer en toezicht op het materieel en eigendommen van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur kan desgewenst een technische commissie met deze taak belasten dan wel de havenmeester. Deze commissie cq. de havenmeester is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Van het materieel en eigendommen van de vereniging moet door de penningmeester een administratie worden bijgehouden en dient te bevatten een duidelijke omschrijving, hoeveelheden en waarde.

 

  1. Het beheer van het clubgebouw en de daarin aanwezige goederen wordt toevertrouwd aan een clubhuiscommissie, bestaande uit tenminste drie personen. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

6. Wachtlijst

6.01 a. Aspirant-leden voorkomende op de wachtlijst moeten bezitter zijn van een boot,

waarvoor ligplaats verlangd wordt.

 1. De ballotagecommissie houdt een wachtlijst bij en geeft deze tevens door aan de penningmeester.

 2. Bij toelating door de ballotagecommissie is de datum van betaling van de contributie, liggeld en entreegeld etc. aan de penningmeester beslissend voor de aanvangsdatum van het lidmaatschap.

 3. De wachtlijst kan niet groter zijn dan 30 personen.

 

 1. Ligplaatsen

7.01 a. De ligplaats en steiger en alle daaraan bevestigde essentiële delen zijn en blijven

onder alle omstandigheden het onvervreemdbaar eigendom van de vereniging.

 1. Het is de leden verboden, verbouwingen, aanvullingen, aankledingen etc. aan het steiger aan te brengen.

 2. Boten dienen zorgvuldig en deugdelijk te zijn afgemeerd met daartoe geschikte lijnen. Uitstekende delen van de boot zoals preekstoel of boegspriet mogen zich niet boven de loopsteiger bevinden. Bij storm, hoog water en andere moeilijke omstandigheden dient de eigenaar zelf toezicht te houden op zijn boot.

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk afgemeerde boten of door het losraken van de steiger etc.

 1. Het bestuur is gerechtigd een lid een andere ligplaats toe te wijzen als daarvoor

dwingende redenen zijn.

 1. De kosten van schade aan de steigers toegebracht door leden zullen door de

vereniging op deze leden worden verhaald.

 1. Het innemen van een andere dan door of namens het bestuur aangewezen ligplaats

is niet toegestaan en kan bij volharding royement tot gevolg hebben.

 1. Bij afwezigheid van de boot van tenminste 7 aaneengesloten dagen moet hiervan bericht worden gegeven aan de havenmeester. Bij afwezigheid van de boot mag de havenmeester namens het bestuur over de ligplaats beschikken.

 2. Eigenaren van boten dienen het steigergedeelte waaraan hun boot is afgemeerd schoon te houden.

 3. Leden met een ligplaats elders, mogen een boot welke hun eigendom is, in overleg met de havenmeester aan een steiger afmeren.

Hiervoor gelden de volgende regels:

1) vrij liggen tot totaal 5 dagen of nachten per jaar.

 1. hierna treedt een tarief in werking van € 0,70 per meter lengte per dag of per nacht.

 2. in het winterseizoen (15 oktober t/m 15 april) is dit tarief € 20 per meter lengte.

 1. In principe worden geen passanten geaccepteerd. Introducés van leden kunnen maximaal 5 dagen of nachten ligplaats nemen. Ingeval van ligplaatsgebrek dient de gastheer of gastvrouw de boot van zijn of haar introducé langszij te nemen. Leden blijven verantwoordelijk voor de gedragingen van hun introducés.

 2. Bij verkoop van de boot is de ligplaats nooit overdraagbaar.

 3. Bij aankoop van een andere boot kan nooit aanspraak gemaakt worden op een tweede ligplaats.

 4. Boten langer dan 16 meter worden niet toegelaten.

 5. Bij royement vervalt het recht op een ligplaats.

 

 1. Milieu

8.01 a. Het is aan de leden niet toegestaan afval overboord te werpen of achter te laten op de

steigers en/of het haventerrein. Alle afval dient meegenomen te worden naar huis. Degene die vuil stort op het terrein kan door het bestuur als lid worden geroyeerd.

b. Het is niet toegestaan olie en/of oliehoudend bilgewater en/of chemicaliën in het

water of op het haventerrein te lozen. Bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur altijd aangifte gedaan bij de politie.

c. Bij werkzaamheden aan de boten, zoals schuren en verfkrabben, dient zoveel

mogelijk voorkomen te worden, dat verfresten etc. terecht komen in het water of op het haventerrein.

d. Binnen de havenkom is gebruik van een toilet met afvoer op het buitenwater niet

toegestaan. Indien men niet beschikt over een vuilwatertank of een chemisch toilet dient men gebruik te maken van de toiletten van het clubhuis.

e. Het is leden verboden boten en/of trailers of andere goederen op het haventerrein

op te slaan.

f. Leden/ligplaatsnemers moeten ervan doordrongen zijn dat onze verenigingshaven

door zijn vorm en ligging gevoelig is voor vervuiling.

 

 1. Clubhuis

9.01 a. Gedurende het verenigingsjaar is het clubhuis geopend volgens de door de

clubhuiscommissie vastgestelde uren. De bardienst wordt volgens rooster uitgevoerd door leden of donateurs of huisgenoten daarvan, welke zich daartoe beschikbaar stellen, zulks ter beoordeling van de clubhuiscommissie.

 1. Bezoekers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de dienstdoende barmedewerker.

 2. Openstelling op afwijkende tijden is ter competentie van de clubhuiscommissie.

 3. De clubhuiscommissie kan de openingstijden naar haar inzicht wijzigen.

 4. De clubhuiscommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Tenminste

1 x per jaar dient het financiële verslag te worden overlegd aan de penningmeester.

f. Voor het doen van onvoorziene uitgaven boven € 230 is overleg met de

penningmeester van het bestuur noodzakelijk.

 1. Aan liquide middelen mag in totaal (kas, bank, giro) € 2275 aanwezig zijn.

Het meerbedrag wordt overgemaakt aan de verenigingskas.

 

 1. Algemeen

10.01 a. Ieder lid is verplicht te zorgen dat zijn boot in een behoorlijke staat van onderhoud

verkeert, zowel in technisch opzicht (veiligheid) als in esthetisch opzicht. Bij ernstig ingebreke blijven kan het bestuur passende maatregelen nemen onder opgave van redenen.

b. Bij het verblijf op boten en/of steigers dient men ervoor te waken geen overlast te

bezorgen aan medeleden in vorm van geluid, stank etc.

c. Slijpen en lassen aan boten is slechts toegestaan op een door de havenmeester of het

bestuurslid belast met technische zaken daartoe aangewezen plaats.

d. Wateraansluitingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het innemen van drinkwater. Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken voor het wassen van boten etc. De waterleiding op de steigers wordt per 1 november afgesloten en afgetapt ter voorkoming van schade bij vorst. De aansluiting zal op 1 april plaatsvinden.

 1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via de meterkasten op de steiger, welke eigendom zijn van de vereniging. Het vastrechtbedrag en de energieprijs worden op de jaarvergadering vastgesteld en worden geïnd door de penningmeester.

 2. Het is aan de leden niet toegestaan extra toegangssleutels van de haven ter beschikking te stellen aan derden zonder overleg met één van de bestuursleden.

 3. Een volgboot is een bootje dat niet langer is dan 3,5 meter. Een volgboot mag nimmer een ligplaats innemen.

 4. Iedere booteigenaar die een ligplaats heeft in onze haven is verplicht voor zijn boot een WA-verzekering af te sluiten. De polis waaruit blijkt dat bovenstaande WA-verzekering is afgesloten en nog steeds van kracht is, dient op eerste verzoek van het bestuur behoorlijk aan hen ter inzage te worden afgegeven. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan vervalt het recht op een ligplaats.

 5. Het bestuur is gerechtigd leden, donateurs en/of hun introducés die artikelen uit het huishoudelijk reglement overtreden, de toegang tot de haven en haventerrein voor korte of langere termijn of definitief te ontzeggen.

 

Ieder lid en donateur wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en hiernaar te handelen.

Dit huishoudelijk reglement is door de leden goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 20 maart 1998.

Statuten

 

en

 

Huishoudelijk Reglement

 

van

 

Watersportvereniging

 

Midden Betuwe

 

 

januari 2003

 

 

 

  Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.